Privacy Policy


Inleiding

SEICO BV met maatschappelijke zetel te Neerhonderd 48 - 9230 WETTEREN en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0541 851 205 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

In het bijzonder beoogt SEICO BV de gegevens van o.a. de klanten (opdrachtgevers), leveranciers, onderaannemers en sollicitanten te beschermen tegen o.m. verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

SEICO BV wil u d.m.v. deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Bijgevolg vraagt SEICO BV u deze Data Protection Notice aandachtig te lezen vermits deze essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor deze kunnen worden gebruikt.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u eveneens uitdrukkelijk akkoord met de verwerking ervan.

Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door SEICO BV worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die SEICO BV uitvoert.

Persoonsgegevens van bezoekers op de website worden voor onderstaande doeleinden verwerkt (indien ingegeven):

 • verwerken van een vraag in het contactformulier
 • opmaken van gevraagde offertes
 • verwerken van ingediende sollicitatieformulieren

Persoonsgegevens van klanten worden voor onderstaande doeleinden verwerkt:

 • uitvoeren van de gevraagde opdracht
 • verwerken van een bewonersenquête of klantenenquête over de werken.

Persoonsgegevens van leveranciers of onderaannemers worden voor onderstaande doeleinden  verwerkt:

 • verwerken van gegevens door de boekhouding
 • relatiegeschenken en wenskaarten
 • bij aanbestedingen indien gevraagd

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat.

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

SEICO BV, met maatschappelijke zetel te Neerhonderd 48 - 9230 WETTEREN en met ondernemingsnummer 0541 851 205, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteert SEICO BV de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot SEICO BV, deelt u volgende persoonsgegevens mee: identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer).

Van de klanten/opdrachtgevers en de leveranciers verzamelt SEICO BV volgende persoonsgegevens: de naam, de functie, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer van de contactpersonen en de website van de klant.
Van de onderaannemers verwerkt SEICO BV de identiteits- en contactgegevens, evenals deze van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.
Van de sollicitanten worden volgende persoonsgegevens verwacht: naam, adres, geboortedatum, telefoon- en gsm-nr., e-mailadres, gezinssituatie, gevolgde opleidingen, behaalde diploma’s, software kennis, talenkennis, werkervaring en een uittreksel uit het strafregister.

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u bijkomende gegevens worden gevraagd om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

SEICO BV wijst u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat SEICO BV vertrouwt op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt indien u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

SEICO BV draagt de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel en past maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De verwerking gebeurt enkel indien dit nodig is en overeenkomstig de contractueel verplichte geheimhouding.

In geen geval kan SEICO BV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit  uit een onrechtmatige gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Een vermeldenswaardig punt is dat SEICO BV enkel en alleen gegevens verwerkt die haar worden meegedeeld door haar klanten/opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en sollicitanten.

In het kader van SEICO BV’s dienstverlening en haar activiteiten verzamelt en verwerkt ze de persoonsgegevens van de klanten/opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, personeelsleden, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

Klantengegevens

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met de klanten, het klantenbeheer, de boekhouding, directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en het verwerken van bewoners- of klantenenquêtes over de uitgevoerde werken.
De rechtsgronden zijn de overeenkomst, de wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de aannemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de aannemer en zijn personeel, medewerkers, en aangestelde zou ontvangen.

De klant/opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, verwijdering en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de aannemer uitdrukkelijk naar deze Data Protection Notice en terug te vinden op de website van de aannemer. De klant/opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud hiervan te aanvaarden.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

De doeleinden van de verwerkingen van deze persoonsgegevens zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, verwerken van de gegevens door de boekhouding, direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie, relatiegeschenken en wenskaarten en bij aanbestedingen indien gevraagd.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of het gerechtvaardigde belang van SEICO BV (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor directe marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gegevens van sollicitanten

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van de sollicitant is om het rekruteren van een toekomstige werknemer mogelijk te maken en dat proces te vereenvoudigen. De persoonsgegevens zijn van uitermate belang opdat iemand op een zo objectief mogelijke werkwijze in dienst kan worden genomen. SEICO BV moet de sollicitaties kunnen beoordelen aan de hand van persoonsgegevens die ze ontvangt om te beslissen of de betrokken sollicitant de capaciteit heeft om betreffende functie te bekleden binnen het bedrijf. Bijgevolg wordt de kans verkleind dat iemand na een korte termijn toch niet in staat blijkt te zijn de opdrachten uit te voeren of hiertoe ontoereikend gemotiveerd is. Daarnaast zijn de persoonsgegevens van belang om de wetgeving na te leven wat betreft de indienstneming van bv. personen die in aanmerking komen voor een bepaald statuut. Goede afspraken maken goede vrienden. SEICO BV vertrouwt erop dat de meegedeelde persoonsgegevens correct zijn. Zo rust op de sollicitant de verplichting om waarheidsgetrouwe informatie over te maken opdat het rekruteringsproces op waarheidsgetrouwe feiten gebaseerd is.

SEICO BV beoogt de persoonsgegevens van sollicitanten op een zorgvuldige wijze te beschermen en doet dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in de Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten/opdrachtgevers, leveranciers/onderaannemers, sollicitanten en personeel, verwerkt SEICO BV ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, bezoekers van de website www.seico.be enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. Met de persoonsgegevens van de bezoekers van de website van SEICO BV kunnen de vragen van de bezoekers verwerkt worden, voor de prijsaanvragen kunnen offertes opgemaakt worden en de online sollicitaties verwerkt worden.

De rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van SEICO BV en in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Rechten

In overeenstemming en conform de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgt een opsomming van rechten waarover u beschikt:

 • recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om SEICO BV te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in bepaalde omstandigheden en overeenkomstig de voorwaarden, zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevenswissing of de beperking ervan kan geweigerd worden indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of het gerechtvaardigde belang van SEICO BV en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U heeft tevens het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking ervan.
 • recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van ernstige en legitieme motieven. Gelieve ermee rekening te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang van SEICO BV, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op de voorafgaande toestemming beschikt u alsnog over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien een rechtsgrond dit rechtvaardigt.
 • automatische beslissingen en profilering: SEICO BV bevestigt hierbij dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door deze schriftelijk in te dienen bij SEICO BV via het e-mailadres assist@seico.be .

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail:  commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel  erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan directe marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan SEICO BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de prestaties van onze site te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor gebruikt worden zijn geanonimiseerd. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg deze zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen op het nummer +32(0)9/368.24.26, hetzij per post naar Neerhonderd 48 - 9230 WETTEREN of per e-mail aan legal@seico.be.

Contact us

SEICO BV
Neerhonderd 48 - 9230 Wetteren - Belgium
BTW BE 0541.851.205
MOBILE +32.492.91.34.38
sahin@seico.be
Privacy Policy